5
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI .............................................................................................................. 7
DZIAŁ I PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ...... 9
Rozdział I ZASADY ZALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ............................................ 10
Przełożony i podwładny, starszy i młodszy .................................................. 10
Wydawanie i wykonywanie rozkazów ........................................................... 11
Rozdział II ZASADY ŻOŁNIERSKIEGO ZACHOWANIA ............................... 12
Postanowienia ogólne .................................................................................. 12
Oddawanie honorów przez żołnierzy ........................................................... 13
Oddawanie honorów przez oddziały (pododdziały) ..................................... 14
Wzajemne zwracanie się żołnierzy ............................................................... 16
Składanie meldunku i służbowe przedstawianie się .................................... 17
Zachowanie się żołnierzy w różnych sytuacjach
.......................................... 18
Stosunek żołnierzy do munduru, wygląd zewnętrzny ................................... 20
Opuszczanie koszar i garnizonu ................................................................... 21
Rozdział III POSTĘPOWANIE SŁUŻBOWE ................................................... 22
Droga służbowa ............................................................................................ 22
Raport służbowy ........................................................................................... 22
Terminy postępowania służbowego
............................................................... 22
DZIAŁ II ORGANIZACJA ŻYCIA ŻOŁNIERSKIEGO W JEDNOSTCE
WOJSKOWEJ ................................................................................................ . 24
Rozdział IV CODZIENNY TOK SŁUŻBY ........................................................ 25
Rozdział V ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ............................................. 26
Organizacja żywienia .................................................................................... 26
Obsługiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego ............................................ 27
Przewozy wojsk i ładunków .......................................................................... 27
Użytkowanie infrastruktury wojskowej, zakwaterowanie ............................... 28
Rozdział VI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ............................................ 29
Rozdział VII OCHRONA ZDROWIA ................................................................ 31
Higiena osobista ........................................................................................... 31
Badania, szczepienia ochronne, przeglądy lekarskie i sanitarne .................. 32
Rozdział VIII SŁUŻBA WEWNĘTRZNA ......................................................... 32
Postanowienia ogólne .................................................................................. 32
Skład służby ................................................................................................ . 34
Oficer dyżurny jednostki ............................................................................... 35
Pomocnik oficera dyżurnego jednostki ........................................................ 36
Dyżurny parku sprzętu technicznego ............................................................ 36
Pomocnik dyżurnego parku sprzętu technicznego oraz dyżurny punktu
Kontroli technicznej ...................................................................................... 37
Dyżurny biura przepustek ............................................................................. 37
Dyżurny izby chorych ................................................................................... 38
Pododdział alarmowy jednostki (garnizonu) ................................................. 38
Dowódca pogotowia przeciwpożarowego ..................................................... 39
Podoficer dyżurny kompanii, batalionu (równorzędnych) ............................. 39
Dyżurny kompanii, batalionu (równorzędnych) ............................................. 40