6
Pełnienie służby wewnętrznej ....................................................................... 42
DZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBOWA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ
I GARNIZONIE ................................................................................................ . 43
Rozdział IX ORGANIZACJA SŁUŻBY WARTOWNICZEJ .............................. 44
Postanowienia ogólne ................................................................................... 44
Skład warty ................................................................................................... 45
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy,wyposażenie i ubiór war ty .............................. 46
Urządzenie wartowni i posterunków .............................................................. 47
Znaki rozpoznawcze ..................................................................................... 48
Organizacja służby wartowniczej w warunkach szczególnych ..................... 49
Rozdział X PEŁNIENIE SŁUŻBY WARTOWNICZEJ ...................................... 49
Odprawa wart
................................................................................................ 49
Zmiana wart .................................................................................................. 51
Zmiana wartowników .................................................................................... 53
Przebieg służby wartowniczej ....................................................................... 55
Rozdział XI PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ
WARTOWNICZĄ .............................................................................................. 57
Dowódca warty ............................................................................................. 57
Pomocnik dowódcy warty
.............................................................................. 58
Rozprowadzający .......................................................................................... 59
Wartownik ..................................................................................................... 59
Przewodnik psa służbowego ......................................................................... 60
Rozdział XII SŁUŻBA PATROLOWA, KONWOJOWA ................................... 60
Służba patrolowa .......................................................................................... 60
Odprawa patroli ............................................................................................. 61
Tok służby patrolowej ................................................................................... 62
Służba konwojowa ........................................................................................ 64
Rozdział XIII KONTROLA SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJ I GARNIZONOWEJ
.. 67
Rozdział XIV WŁADZA I SŁUŻBA GARNIZONOWA ...................................... 69
Postanowienia ogólne ................................................................................... 69
Dowódca garnizonu ...................................................................................... 69
Komendant garnizonu ................................................................................... 70
Służba garnizonowa ...................................................................................... 71
Oficer inspekcyjny garnizonu ........................................................................ 71
Pomocnik oficera inspekcyjnego garnizonu .................................................. 72
Komendant i profos izby zatrzymań .............................................................. 72
Rozdział XV OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH ................................ . 72
Rozdział XVI ALARMOWANIE ....................................................................... 73
Rozdział XVII ZDAWANIE I OBEJMOWANIE OBOWIĄZKÓW NA
STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH ................................................................ . 73
DZIAŁ IV ZESTAWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW .................................. 75
Rozdział XVIII WYKAZ DOKUMENTACJI I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

SŁUŻB DYŻURNYCH I WART W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ.
................... 76
Rozdział XIX WZORY DOKUMENTÓW SŁUŻB DYŻURNYCH I WART W
JEDNOSTCE WOJSKOWEJ. .......................................................................... 87
INDEKS POJĘĆ WYSTĘPUJĄCYCH W REGULAMINIE ............................. 115