MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO
Do Szkol.857/2012


UZUPEŁNIENIE NR 1

DOPROGRAMU STRZELAŃ

Z BRONI STRZELECKIEJWARSZAWA

2013


SZEF

SZTABU GENERALNEGO WPROZKAZ Nr …../Szkol./P7

SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP

z dnia ….………….. 2013 r.zmieniający rozkaz w sprawie wprowadzenia „Programu strzelań z broni strzeleckiej".Na podstawie § 7 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 z późn. zm.)1,

rozkazuję:


 1. W „Programie strzelań z broni strzeleckiej” wprowadzonym rozkazem
  Nr 167/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 lutego 2012 r. – sygn. Szkol. 857/2012 wprowadzić zmiany określone w „Uzupełnieniu nr 1” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

 2. Rozkaz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
/--/ gen. broni Mieczysław GOCUŁ


SPIS TREŚCI

SPOSÓB WPROWADZENIA ZMIAN

W „Programie strzelań z broni strzeleckiej”– sygn. Szkol. 857/2012 skreślić linią ciągłą poziomą koloru czerwonego punkty znajdujące się w niniejszym uzupełnieniu. Obowiązuje treść tych punktów zawarta w „Uzupełnieniu Nr 1 do Programu strzelań z broni strzeleckiej”.


CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


ROZDZIAŁ 1.
WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO – METODYCZNE


1. Program strzelań jest dokumentem przeznaczonym do organizacji i prowadzenia strzelań oraz sprawdzania umiejętności prowadzenia ognia z broni strzeleckiej do różnych celów w różnorodnych warunkach. Jednocześnie stanowi podstawę do opracowania „Zbioru ćwiczeń i strzelań dla JW./ pułku/ batalionu/ dywizjonu/ samodzielnej kompanii (równorzędny) na rok… lub na etap/okres…” zwany dalej „Zbiorem ćwiczeń”.

Program zawiera:

 1. Ćwiczenia przygotowawcze:

  1. ćwiczenia w obserwacji - założenia;

  2. ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej oraz z użyciem trenażerów – założenia;

  3. ćwiczenia w rzucaniu granatami ręcznymi;

 2. strzelania szkolne z broni strzeleckiej;

 3. strzelania bojowe z broni strzeleckiej;

 4. strzelania sytuacyjne.

2. Dowódca jednostki jest uprawniony do wprowadzania strzelań sytuacyjnych, w tym połączonych z użyciem bojowych granatów ręcznych, zgodnie z założeniem taktycznym do ćwiczeń (zajęć taktycznych) nie ujętych w powyższym programie ani w „Zbiorze ćwiczeń” - według uzasadnionych potrzeb. Warunki wprowadzonego strzelania obowiązany jest podać w rozkazie dziennym dowódcy jednostki.

10. Strzelania można powtórzyć w następujących przypadkach:

 1. na skutek zaistnienia niesprawności urządzeń strzelnicy podczas strzelania;

 2. w przypadku wystąpienia niesprawności broni lub amunicji, których nie można było wykryć przed i w trakcie strzelania;

 3. jeżeli do figury (celu) strzelającego ogień prowadził inny strzelający;

 4. na skutek nagłej zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających obserwację celów (prowadzenie ognia).

10a. W czasie jednych zajęć ze szkolenia ogniowego (strzeleckiego) w celu podniesienia kondycji strzeleckiej, istnieje możliwość wielokrotnego wykonania danego strzelania. Decyzję o wykonaniu strzelania podejmuje kierownik strzelania. Ewidencjonuje się wyniki wszystkich strzelań.

17. Strzelania z broni zespołowej wykonuje się w składzie obsługi. Celowniczy wykonuje strzelanie, pomocnik wyposażony w broń etatową wykonuje łączne czynności oraz prowadzi obserwację przedpola. Podczas strzelania pomocnikowi zezwala się na podawanie uchyleń pocisków względem celu. W pododdziałach, w których występuje tylko celowniczy — prowadzi on ogień indywidualnie2.

19. Na strzelnicach (pasach taktycznych) obowiązują następujące oznaczenia:

 1. linia wyjściowa (LW) – określająca miejsce strzelającego przed rozpoczęciem strzelania;

 2. linia otwarcia ognia (LOO) - określająca miejsce, od którego można rozpocząć prowadzenie ognia;

 3. linia przerwania ognia (LPO) – miejsce w którym należy bezwzględnie przerwać ogień.

Podczas strzelań z broni strzeleckiej linię wyjściową (LW) wyznacza się
w odległości 10 m od linii otwarcia ognia (LOO).
Natomiast podczas strzelań
z granatników LW wyznacza się w odległości 30 m. Powyższe linie oznacza się wyraźnie widocznymi znakami (w nocy światłami), LW – białymi, LOO – czerwonymi, LPO – zielonymi.

23. Podczas wykonywania strzelań w masce lub w nocy czas ukazywania się celów wydłuża się o 50%.

26. Prędkość poruszania się celów ruchomych imitujących pojazdy powinna wynosić: 12-16 km/h (na PCO nie mniej niż 25-30 cm/s), a celów imitujących piechotę 7-10 km/h. Cele ruchome imitujące pojazdy ustawia się na ogół po jednym na każdym torze (drodze). Jeżeli na jednym torze poprzecznym lub skośnym umieszcza się dwa cele, to odstęp między nimi — mierzony z LOO — powinien wynosić co najmniej dziesięć tysięcznych (00-10). Do celów ruchomych, poruszających się ruchem poprzecznym stosować figury bojowe o projekcji bocznej, w ruchu skośnym płaszczyznę figury bojowej ustawia się równolegle do LOO.

27. W nocy strzelanie prowadzi się do celów oświetlonych, demaskujących się błyskami oraz nie demaskujących się. Do celów oświetlonych i demaskujących się błyskami strzałów prowadzi się ogień wykorzystując podświetlenie podziałek celownika (nasadek samoświecących) i mechaniczne przyrządy celownicze. Do celów niedemaskujących się prowadzi się ogień wykorzystując celowniki optoelektroniczne, a cele demaskuje się promiennikami podczerwieni i ciepła. Podczas strzelań w pomieszczeniach zezwala się na używanie oświetlenia taktycznego.3

28. Jeżeli strzela się do celów oświetlonych, których oświetlenie umożliwia ocenę odległości do celu sposobem „na oko” oraz wycelowanie broni w cel, to do ich oświetlenia stosuje się naboje (pociski) oświetlające lub światło elektryczne (umieszczone na ziemi przed celem). Cele oświetla się tylko na czas ich ukazywania, określony warunkami strzelania. Jeżeli mimo oświetlenia celu, użycia promiennika podczerwieni lub ciepła — cel jest niewidoczny, strzelania nie prowadzi się.

29. Podczas strzelań w nocy na każdej strzelnicy w głębi pola tarczowego ustawia się główny dozór świetlny4, wyraźnie wskazujący ogólny kierunek strzelania oraz dozory świetlne wskazujące granicę lewego i prawego pasa ognia, różniące się od świateł urządzeń strzelnicy (dopuszcza się wykorzystywanie światła chemicznego).

32. Kierownik strzelania oraz pozostałe osoby funkcyjne mogą realizować strzelania osobiście wykonując czynności określone w warunkach strzelania, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ 2.
OCENA WYSZKOLENIA


36. W przypadku, gdy ocenia się dwóch strzelających (przedmiot lub zagadnienie), to ogólną ocenę ustala się stosując następującą zasadę: jeżeli jest jedna ocena „niedostateczna” ogólna ocena jest „dostateczna” pod warunkiem, że druga ocena jest co najmniej „dobra”. W przypadku, gdy ocenia się trzech strzelających, to ogólną ocenę ustala się stosując następującą zasadę: jeżeli jest jedna ocena „niedostateczna” ogólna ocena jest „dostateczna” pod warunkiem, że dwie pozostałe oceny są pozytywne.

39. Ogólną ocenę pododdziału ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z ocen za poszczególne rodzaje strzelań (zrealizowanych w pododdziale w toku szkolenia programowego), ćwiczeń w rzucaniu granatami ręcznymi, norm szkoleniowych oraz znajomości budowy broni i zasad strzelania.

ROZDZIAŁ 3.
PORZĄDEK PODCZAS STRZELAŃ

43. ppkt. 8) Po zakończeniu strzelania strzelający zabezpiecza broń, kierownik podaje komendy: „Przerwij ogień”, „Rozładuj”, „Przejrzeć broń”. Strzelający samodzielnie przegląda broń – odłącza magazynek, odwodzi zamek w tylne położenie, sprawdza komorę nabojową, zwalnia zamek (lub blokadę zamka), oddaje strzał kontrolny w kierunku pola tarczowego i jeżeli zezwala na to budowa broni, zabezpiecza ją. Przegląd broni nadzoruje kierownik strzelania.

W przypadku strzelania przez żołnierzy niezawodowych kierownik podaje komendy: „Przerwij ogień”, „Rozładuj”, „Do przejrzenia broń”. Żołnierz odłącza magazynek, odwodzi zamek w tylne położenie, natomiast kierownik strzelania sprawdza komorę nabojową i oznajmia „Przejrzałem”, wówczas strzelający zwalnia zamek (lub blokadę zamka), oddaje strzał kontrolny
w kierunku pola tarczowego i zabezpiecza broń.

44. ppkt 2) pododdział wchodzi do schronu, którego nie wolno opuszczać bez zgody kierownika schronu odpowiedzialnego za przestrzeganie ustalonego porządku
i warunków bezpieczeństwa w schronie (kierownik schronu jest wyznaczany
w rozkazie dziennym i podlega kierownikowi ćwiczenia)*.

* dla Wojsk Specjalnych: pododdział zajmuje miejsce wskazane przez kierownika zajęć lub przyjmuje szyk zgodnie z procedurami operacyjnymi, przy zachowaniu ustalonego porządku taktycznego oraz warunków bezpieczeństwa;

44. ppkt 4) na komendę kierownika ćwiczenia (dwa sygnały dźwiękowe gwizdkiem – kierownik schronu podaje komendę szer. Kowalski do punktu amunicyjnego – naprzód), szkolony udaje się do punktu wydawania granatów, odbiera granat i samodzielnie przechodzi do punktu wydawania zapalników. Po pobraniu zapalnika, w zależności od konstrukcji rzutni, udaje się na punkt wyczekiwania (na komendę kierownika punktu Do punktu wyczekiwania – naprzód”) lub bezpośrednio na SO do kierownika ćwiczenia (na komendę kierownika punktu Na stanowisko ogniowe – naprzód”). Kierownik punktu czerwoną chorągiewką sygnalizuje obecność szkolonego na punkcie wyczekiwania – (pozostali szkoleni znajdują się w schronie);

45. ppkt 4) w czasie strzelań na obiektach garnizonowych i poligonowych
w oznaczonych strefach (niebezpiecznego hałasu) wszyscy występują
w ochronnikach słuchu.

46. ppkt 1) kierownika strzelania5.


ROZDZIAŁ 4.
OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH

55. Kierownika punktu amunicyjnego wyznacza się spośród przeszkolonych w tym zakresie żołnierzy. Jest on zobowiązany:

 1. znać zasady obchodzenia się z amunicją;

 2. sprawdzić zgodność liczby i rodzajów amunicji przewidzianej do strzelania oraz jej stan techniczny;

 3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w punkcie amunicyjnym;

 4. wydawać (na rozkaz kierownika strzelania) amunicję strzelającym, w ilościach określonych przez kierownika zajęć/strzelania i odbierać od nich nie wykorzystane naboje;

 5. znać stan posiadanej i wydanej amunicji;

 6. utrzymywać i zapewnić ochronę, porządek i dyscyplinę w punkcie amunicyjnym;

 7. rozliczyć się z amunicji po zakończeniu strzelania i złożyć meldunek kierownikowi strzelania.

Kierownik punktu amunicyjnego, na czas przewozu środków bojowych, może być również wyznaczony rozkazem dziennym dowódcy jednostki wojskowej na dowódcę konwoju. W przypadku konwoju składającego się z więcej niż trzech konwojentów, wyznacza się dodatkowo zastępcę dowódcy konwoju. Obowiązki
i zadania służby konwojowej określa „Regulamin Ogólny SZ RP” oraz „Instrukcja
o ochronie obiektów wojskowych”.

57. Radiotelefonistę (radiotelefonistów) na czas strzelania wyznacza się spośród specjalistów pododdziału łączności lub specjalistę łączności ze strzelającego pododdziału. Podlega on bezpośrednio kierownikowi strzelania i wykonuje jego polecenia. Jego wyposażenie stanowią: środki łączności, chorągiewki lub latarka sygnalizacyjna. Do jego obowiązków należy:

1) znajomość przydzielonego sprzętu łączności i umiejętność posługiwania się nim;

2) znajomość zasad prowadzenia korespondencji przez techniczne środki łączności;

3) wykonywanie czynności zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, zakresem obowiązków oraz zadaniami postawionymi przez kierownika strzelania.

ROZDZIAŁ 5.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

66. Wszystkie osoby funkcyjne i ćwiczący żołnierze są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przed każdym strzelaniem (ćwiczeniem) dowódcy pododdziałów (kierownicy zajęć, ćwiczeń, strzelań) mają obowiązek zapoznania żołnierzy ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym obiekcie szkoleniowym oraz zasadami postępowania w przypadku wystąpienia (wykrycia) niewypałów i niewybuchów amunicji bojowej i ćwiczebnej (pocisków, granatów, materiału wybuchowego, spłonek, zapalników, środków trujących, itp.).

76. ppkt 6) w przypadku braku łączności miedzy kierownikiem strzelania
a schronami.

79. Amunicja w punkcie amunicyjnym znajduje się pod nadzorem kierownika punktu amunicyjnego/amunicyjnego, a także chroniona jest przez niego przed działaniem czynników atmosferycznych, a zwłaszcza kurzu, wilgoci i promieni słonecznych.

80. ppkt 5) – wykreślić.CZĘŚĆ II
ZESTAW ĆWICZEŃ I STRZELAŃ

ROZDZIAŁ 6.
ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE

94. Dopuszczalny błąd w ocenie odległości, w zależności od sposobu jej określania, może wynosić:

 1. na oko” – w dzień 20%, w nocy 25%;

 2. za pomocą przyrządów optycznych – w dzień 15%, w nocy 20%.

Podczas określania odległości w ruchu każdą wartość dopuszczalnych błędów powiększa się o 5%. Powyższe ustalenia nie dotyczą ćwiczeń, w których do pomiaru odległości używa się przyrządów optycznych (celowników)
z urządzeniami dalmierczymi.

97. Ćwiczenia przygotowawcze poprzedzają realizację strzelań szkolnych, bojowych
i sytuacyjnych z broni strzeleckiej
. W trakcie realizacji ćwiczeń przygotowawczych należy wykorzystywać: broń strzelecką i sportową (pneumatyczną, małokalibrową), urządzenia szkolno-treningowe, trenażery
i symulatory.


6.2.1. Ćwiczenie przygotowawcze z karabinka do pełnienia służby wartowniczej

Cele: nr 1 – 2 x figura bojowa nr 40 (biegnący) ukazuje i ukrywa się na komendę kierownika strzelania;

nr 2 – figura bojowa nr 23 (popiersie);

nr 3 – figura bojowa nr 30 (klęczący);

Cele nr 2 i 3 ukazują się jednocześnie na 25 sekund po 10 sekundach od ukrycia się celu nr 1.

Odległość do celu:

nr 1 – 150 m;

nr 2 – 75 m;

nr 3 – 100 m.

Liczba nabojów: 6 szt.

Czas: ograniczony ukazywaniem się celów.

Postawa: do celu:

nr 1 – stojąca;

nr 2 i 3 – klęcząca za ukryciem.

Rodzaj ognia: ogień pojedynczy.

Ocena: „bardzo dobrze” – trafić dwa cele;

dobrze” – trafić cel nr 2;

„dostatecznie” – trafić cel nr 3.

Warunki strzelania: dzień, noc.

Wskazówki: Strzelanie ma na celu nauczenie żołnierza regulaminowego postępowania z użyciem broni w trakcie pełnienia służby wartowniczej. Po otrzymaniu magazynka z amunicją, strzelający podłącza go do broni (bez wprowadzenia naboju do komory nabojowej), zabezpiecza broń. Na komendę kierownika strzelania „Wartownik na posterunek – marsz”, strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na LOO, przenosi broń w położenie określone w tabeli posterunku. Kierownik strzelania nakazuje podnieść cel nr 1 i podaje komendę „Dwie nieznane osoby”, strzelający identyfikuje swoją służbę okrzykiem „SŁUŻBA WARTOWNICZA!" oraz wzywa osoby do zachowania zgodnego z prawem (np.: „STÓJ” lub „STÓJ – RZUĆ BROŃ”). Następnie kierownik strzelania podaje „osoby zbliżają się”, strzelający ostrzega „STÓJ – BO STRZELAM” i przeładowuje broń. Kierownik strzelania dodaje „Strzał ostrzegawczy został oddany, zbliżający kryją się, zabezpiecz broń” i nakazuje opuścić cel nr 1. Strzelający przyjmuje postawę klęcząc za ukryciem, prowadzi obserwację i po wykryciu celu nr 2 i 3 prowadzi ogień.

6.2.2. Ćwiczenie przygotowawcze z karabinka Mini Beryl do pełnienia służby wartowniczej

Cele: nr 1 – 2 x figura bojowa nr 40 (biegnący) ukazuje i ukrywa się na komendę kierownika strzelania;

nr 2 – figura bojowa nr 23 (popiersie);

nr 3 – figura bojowa nr 30 (klęczący).

Cele nr 2 i 3 ukazują się jednocześnie na 25 sekund po 10 sekundach od ukrycia się celu nr 1.

Odległość do celu:

nr 1 – 150 m;

nr 2 – 50 m;

nr 3 – 75 m.

Liczba nabojów: 6 szt.

Czas: ograniczony ukazywaniem się celów.

Postawa: do celu:

nr 1 – stojąca;

nr 2 i 3 – klęcząca za ukryciem.

Rodzaj ognia: ogień pojedynczy.

Ocena: „bardzo dobrze” – trafić dwa cele;

dobrze” – trafić cel nr 2;

„dostatecznie” – trafić cel nr 3.

Warunki strzelania: dzień, noc.

Wskazówki: Strzelanie ma na celu nauczenie żołnierza regulaminowego postępowania z użyciem broni w trakcie pełnienia służby wartowniczej. Po otrzymaniu magazynka z amunicją, strzelający przyłącza go do broni (bez wprowadzenia naboju do komory nabojowej), zabezpiecza broń. Na komendę kierownika strzelania „Wartownik na posterunek – marsz”, strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na LOO, przenosi broń w położenie określone w tabeli posterunku. Kierownik strzelania nakazuje podnieść cel nr 1 i podaje komendę „Dwie nieznane osoby”, strzelający identyfikuje swoją służbę okrzykiem „SŁUŻBA WARTOWNICZA!" oraz wzywa osoby do zachowania zgodnego z prawem (np.: „STÓJ” lub „STÓJ – RZUĆ BROŃ”). Następnie kierownik strzelania podaje „osoby zbliżają się”, strzelający ostrzega „STÓJ – BO STRZELAM” i przeładowuje broń. Kierownik strzelania dodaje „Strzał ostrzegawczy został oddany, uciekający kryją się, zabezpiecz broń” i nakazuje opuścić cel nr 1. Strzelający przyjmuje postawę klęcząc za ukryciem, prowadzi obserwację i po wykryciu celu nr 2 i 3 prowadzi ogień.6.2.3. Ćwiczenie przygotowawcze z pistoletu maszynowego do pełnienia służby wartowniczej

Cele: nr 1 – 2 x figura bojowa nr 40 (biegnący) ukazuje i ukrywa się na komendę kierownika strzelania;

nr 2 – figura bojowa nr 23 (popiersie);

nr 3 – figura bojowa nr 30 (klęczący).

Cele nr 2 i 3 ukazują się jednocześnie na 25 sekund po 10 sekundach od ukrycia się celu nr 1.

Odległość do celu:

nr 1 – 150 m;

nr 2 – 25 m;

nr 3 – 50 m.

Liczba nabojów: 6 szt. (w pistoletach, które nie mają przełącznika rodzaju ognia – 12 szt.).

Czas: ograniczony ukazywaniem się celów.

Postawa: do celu:

nr 1 – stojąca;

nr 2 i 3 – klęcząca za ukryciem.

Rodzaj ognia: ogień pojedynczy (w pistoletach, które nie mają przełącznika rodzaju ognia – krótkimi seriami).

Ocena: „bardzo dobrze” – trafić dwa cele;

dobrze” – trafić cel nr 2;

„dostatecznie” – trafić cel nr 3.

Warunki strzelania: dzień, noc.

Wskazówki: Strzelanie ma na celu nauczenie żołnierza regulaminowego postępowania z użyciem broni w trakcie pełnienia służby wartowniczej. Po otrzymaniu magazynka z amunicją, strzelający przyłącza go do broni (bez wprowadzenia naboju do komory nabojowej), zabezpiecza broń. Na komendę kierownika strzelania „Wartownik na posterunek – marsz”, strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na LOO, przenosi broń w położenie określone w tabeli posterunku. Kierownik strzelania nakazuje podnieść cel nr 1 i podaje komendę „Dwie nieznane osoby”, strzelający identyfikuje swoją służbę okrzykiem „SŁUŻBA WARTOWNICZA!" oraz wzywa osoby do zachowania zgodnego z prawem (np.: „STÓJ” lub „STÓJ – RZUĆ BROŃ”). Następnie kierownik strzelania podaje „osoby zbliżają się”, strzelający ostrzega „STÓJ – BO STRZELAM” i przeładowuje broń. Kierownik strzelania dodaje „Strzał ostrzegawczy został oddany, uciekający kryją się, zabezpiecz broń” i nakazuje opuścić cel nr 1. Strzelający przyjmuje postawę klęcząc za ukryciem, prowadzi obserwację i po wykryciu celu nr 2 i 3 prowadzi ogień.
ROZDZIAŁ 7.
STRZELANIA SZKOLNE

119. Strzelania szkolne z broni strzeleckiej służą do nauki prowadzenia celnego ognia różnymi sposobami w dzień i w nocy oraz w maskach przeciwgazowych, jak również umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań strzeleckich. Przygotowują do realizacji strzelań bojowych i sytuacyjnych.

120. Strzelania szkolne prowadzi się na:

a) placach ćwiczeń ogniowych, pasach taktycznych, strzelnicach garnizonowych i poligonowych oraz kierunkach strzelań dla broni strzeleckiej; b) pasach taktycznych, strzelnicach poligonowych dla granatników przeciwpancernych i karabinków – granatników.


W niżej wymienionych warunkach strzelań poprawić:


7.1.1

Cel: popersie z pierścieniami (figura bojowa nr 23p) na tarczy o wymiarach (…)”.


7.3.1

7.4.1

7.5.1
7.2.1. Strzelanie szkolne Nr 1 z karabinka–granatnika (podwieszanego /nasadkowego6) i granatnika samodzielnego – strzelanie w postawie dowolnej

Cel: grupa piechoty: 3 x biegnący (3 x figura bojowa nr 40) rozmieszczone w środku pola prostokąta o szerokości 10 m
i głębokości 20 m.

Odległość do celu: 200 – 250 m.

Liczba nabojów: 4 granaty.

Czas: nieograniczony.

Postawa: dowolna.

Rodzaj ognia: pojedynczy.

Ocena: „bardzo dobrze” – trafić w pole trzy razy;

dobrze” – trafić w pole dwa razy;

„dostatecznie” – trafić w pole.

Warunki strzelania: dzień.

Wskazówki: na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na LOO, przyjmuje postawą strzelecką i przygotowuje się do strzelania. Po wykryciu celu strzelający samodzielnie prowadzi ogień.


7.9.2. Strzelanie szkolne Nr 2 – strzelanie w postawie siedzącej

Cel: Moździerz z obsługą (figura bojowa nr 34) 7

Odległość do celu: 600 m.

Liczba naboi: 6 szt.

Czas: nieograniczony.

Postawa: siedząca.

Rodzaj ognia: wg decyzji strzelającego.

Ocena: „bardzo dobrze” – trafić bezpośrednio w cel lub wyznaczone
koło o promieniu 5 m trzy razy;

dobrze” – trafić bezpośrednio w cel lub wyznaczone koło o promieniu 5 m dwa razy;

dostatecznie” – trafić bezpośrednio w cel lub wyznaczone koło
o promieniu 5 m.

Warunki strzelań: dzień, noc.

Wskazówki: na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na LOO, przyjmuje postawą strzelecką i przygotowuje się do strzelania. Na komendę kierownika strzelania „Cel – moździerz z obsługą, Zniszczyć” - strzelający (obsługa) prowadzi ogień do celu.ROZDZIAŁ 8.
STRZELANIA BOJOWE


125. Strzelanie bojowe prowadzi się na:

1) pasach taktycznych, strzelnicach garnizonowych i poligonowych, kierunkach strzelań dla broni strzeleckiej, spełniających warunki strzelania
i przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa;

2) pasach taktycznych, strzelnicach poligonowych dla granatników przeciwpancernych i karabinków – granatników;

3) innych obiektach (miejscach), po dokonaniu stosownych uzgodnień
i zapewnieniu warunków bezpieczeństwa.


8.1. Strzelania bojowe z karabinka

8.1.1. Strzelanie bojowe Nr B1

Cele: nr 1 – karabin maszynowy (figura bojowa 27), ukazuje się na
25 sekund,

nr 2 – popiersie (figura bojowa nr 23), ukazuje się na 35 sekund, 5 sekund po trafieniu lub ukryciu się celu nr 1,

nr 3 – klęczący (figura bojowa nr 30) ukazuje się na
20  sekund, ukazuje się po 20 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 2,

nr 4 – biegnący (figura bojowa nr 40) ukazuje się na 20 sekund po 10 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 3.

Odległość do celu:

nr 1 – 150 m;

nr 2 – 100 m;

nr 3 – 150 m;

nr 4 – 200 m.

Liczba nabojów: 16 szt.- 5,56 mm nb./ 24 szt. - 7,62 mm nb.

Czas: ograniczony ukazywaniem się celów.

Postawa: do celu:

nr 1 i 2 – leżąca z wykorzystaniem podpórki;

nr 3 i 4 – klęcząca za ukryciem (po zmianie SO).

Rodzaj ognia: według decyzji strzelającego.

Ocena: „bardzo dobrze” – trafić cztery cele;

dobrze” – trafić trzy cele, w tym cel nr 1;

„dostatecznie” – trafić dwa cele.

Warunki strzelania: dzień, noc, w maskach.

Wskazówki: na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje przygotowane stanowisko ogniowe na LOO, przyjmuje postawę strzelecką i przygotowuje się do strzelania, natomiast obsługa strzelnicy na komendę „Naprzód” podnosi cel nr 1. Strzelający po wykryciu celu samodzielnie prowadzi ogień do celu nr 1 a następnie do celu nr 2. Po trafieniu lub ukryciu się celu nr 2 strzelający samodzielnie zmienia stanowisko ogniowe i po wykryciu kolejnego celu prowadzi ogień do celu nr 3 a następnie do celu nr 4.

Rys. 8.1.1. Szkic strzelania bojowego nr 18.1.2. Strzelanie bojowe Nr B2

Cele: nr 1 – karabin maszynowy (figura bojowa 27) ukazuje się na 20 sekund;

nr 2 – pancerzownica (figura bojowa nr 31) ukazująca się na 20 sekund, cel ukazuje się po 20 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 1;

nr 3 – popiersie (figura bojowa nr 23), ukazuje się na 30 sekund równocześnie z celem nr 2;

nr 4 – klęczący (figura bojowa nr 30) ukazuje się na 15  sekund, ukazuje się po 20 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 3;

nr 5 – biegnący (figura bojowa nr 40), ukazuje się na 20 sekund po 30 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 3.

Odległość do celu:

nr 1 – 200-300 m;

nr 2 – 150 m;

nr 3 – 100 m;

nr 4 – 200 m;

nr 5 – 200-300 m.

Liczba nabojów: 26 szt. - 5,56 mm nb. (w dwóch magazynkach po 13 nabojów) /34 szt. - 7,62 mm nb. (w dwóch magazynkach po 17 nabojów).

Czas: ograniczony ukazywaniem się celów.

Postawa: do celu:

nr 1 – leżąca z wykorzystaniem podpórki;

nr 2 i 3 – leżąca z wolnej reki (po zmianie SO);

nr 4 i 5 – klęcząca za ukryciem (po zmianie SO).

Rodzaj ognia: według decyzji strzelającego.

Ocena: „bardzo dobrze” – trafić pięć celów;

dobrze” – trafić cztery cele, w tym cel nr 1;

„dostatecznie” – trafić trzy cele.

Warunki strzelania: dzień, noc, w maskach.

Wskazówki: na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje przygotowane stanowisko ogniowe na LOO, przyjmuje postawę strzelecką i przygotowuje się do strzelania. Strzelający po wykryciu celu samodzielnie prowadzi ogień do celu nr 1. Po trafieniu lub ukryciu się celu nr 1 strzelający samodzielnie zmienia stanowisko ogniowe i prowadzi ogień do kolejnego celu nr 2 i 3. Po trafieniu lub ukryciu się trzeciego celu strzelający zmienia stanowisko ogniowe, po wykryciu kolejnych celów (nr 4 i nr 5) prowadzi do nich ogień.


Rys. 8.1.2. Szkic strzelania bojowego nr 2


8.1.3. Strzelanie bojowe Nr B3

Cele: nr 1 – karabin maszynowy (figura bojowa nr 27) ukazująca się na 20zsekund;

nr 2 – pancerzownica (figura bojowa nr 31), ukazuje się na 30 sekund równocześnie z celem nr 1;

nr 3 – popiersie (figura bojowa nr 23), ukazuje się na 20 sekund, ukazuje się po 20 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu
nr 2;

nr 4 – klęczący (figura bojowa nr 30) ukazuje się na 30  sekund, ukazuje się po 10 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu
nr 2;

nr 5 – biegnący (figura bojowa nr 40) ukazuje się na 20 sekund po
30 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 4;

nr 6 – biegnący (figura bojowa nr 40a) poruszający się ruchem skośnym lub poprzecznym na odcinku 2 x 50 m, rozpoczyna ruch po 40 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 4.

Odległość do celu:

nr 1 – 200 m;

nr 2 – 200-250 m;

nr 3 – 250 m;

nr 4 – 300 m;

nr 5 – 300-400 m;

nr 6 – 200-300 m.

Liczba nabojów: 60 szt. - 5,56 mm nb./86 szt. - 7,62 mm nb.

Czas: ograniczony ukazywaniem się i ruchem celów.

Postawa: do celu:

nr 1 i 2 – leżąca z wolnej ręki;

nr 3 i 4 – stojąca (po zmianie SO).

nr 5 i 6 – klęcząca za ukryciem (po zmianie SO).

Rodzaj ognia: według decyzji strzelającego.

Ocena:

„bardzo dobrze” – trafić sześć celów;

dobrze” – trafić pięć celów, w tym cel nr 6;

„dostatecznie” – trafić cztery cele.

Warunki strzelania: dzień, noc, w maskach.

Wskazówki: na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje przygotowane stanowisko ogniowe na LOO, przyjmuje postawę strzelecką i przygotowuje się do strzelania. Strzelający po wykryciu celu samodzielnie prowadzi ogień. Po trafieniu lub ukryciu się celu nr 2 strzelający samodzielnie zmienia stanowisko ogniowe i prowadzi ogień do kolejnego celu. Po trafieniu lub ukryciu się czwartego celu strzelający zmienia stanowisko ogniowe. Po wykryciu celu ukazującego się i ruchomego prowadzi ogień.Rys. 8.1.3. Szkic strzelania bojowego nr 3


8.4. Strzelanie bojowe z pistoletu wojskowego

8.4.1. Strzelanie bojowe Nr B1

Cele: nr 1 biegnący (figura bojowa nr 40), cel stały,

nr 2 klęczący (figura bojowa nr 30), ukazuje się na 10 sekund, po 20 sekundach od komendy naprzód,

nr 3 biegnący (figura bojowa nr 40), ukazuje się na 10 sekund po 5 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 2.

Odległość do celu: nr 110 m,

nr 2 25 m,

nr 350 m.

Liczba nabojów do celu:

nr 1 – 3 szt. (w pierwszym magazynku),

nr 2 i 3 – 6 szt. (w drugim magazynku).

Czas: ograniczony czasem ukazywania się celów.

Postawa do celu:

nr 1 - stojąca z wolnej ręki lub oburącz,

nr 2 – stojąca z wolnej ręki lub oburącz po dobiegu,

nr 3 – klęcząca po dobiegu.

Rodzaj ognia do celu:

nr 1 – pojedynczy (trzy strzały),

nr 2 i 3 – pojedynczy.

Ocena: „bardzo dobrze” – trafić wszystkie cele w tym cel nr 1 trzykrotnie;

dobrze” – trafić wszystkie cele;

„dostatecznie” – trafić dwa cele.

Warunki strzelania: dzień.

Wskazówki: Po zajęciu miejsca na LW strzelający dołącza magazynek do broni, na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje stanowisko ogniowe
w postawie stojąc na LOO, wprowadza nabój do komory nabojowej i prowadzi ogień do celu nr 1, następnie po ostrzelaniu celu nr 1 trzema nabojami, w postawie klęczącej wymienia magazynek, zwalnia zamek oraz zabezpiecza broń

i przemieszcza się na wysokość celu nr 1, odbezpiecza broń
i prowadzi ogień do celu nr 2. Następnie zabezpiecza broń przemieszcza się w kierunku następnego celu, a po jego ukazaniu przyjmuje postawę klęczącą i prowadzi ogień.


Rys. 8.4.1. Szkic strzelania bojowego nr 1.


8.6. Strzelanie bojowe z granatnika przeciwpancernego

8.6.1. Strzelanie bojowe Nr B1 - strzelanie w różnych postawach


Cele: nr 1 – Transporter opancerzony rozpoznawczy (figura bojowa nr 49), ukazuje się raz na 35 sekund;

nr 2 – Transporter opancerzony (figura bojowa nr 50a), porusza się ruchem skośnym lub poprzecznym na odcinku 100 m, cel rozpoczyna ruch po 40 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 1.

Odległość do celu:

nr 1 – 250-350 m;

nr 2 – 200-400 m.

Liczba nabojów: 4 szt. PG-7W.

Czas: ograniczony czasem ukazywania się i ruchem celu
(cel nr 1 ukazuje się po upływie 60 sekund od podania komendy
„Naprzód”).

Postawa: do celu:

nr 1 – dowolna;

nr 2 – dowolna (po zmianie SO).

Rodzaj ognia: cel nr 1 i 2 pojedynczy.

Ocena:

„bardzo dobrze” – trafić dwa cele;

dobrze” – trafić cel nr 2;

„dostatecznie” – trafić cel nr 1.

Warunki strzelania: dzień, noc.

Wskazówki: na komendę „Naprzód” Obsługa zajmuje stanowisko ogniowe na LOO, przyjmuje postawę strzelecką i przygotowuje się do strzelania. Obsługa po wykryciu celu prowadzi ogień. Po trafieniu lub ukryciu się celu nr 1, obsługa zmienia stanowisko i po wykryciu kolejnego celu prowadzi do niego ogień.


Rys. 8.6.1. Szkic strzelania bojowego nr 1.

8.11 Strzelanie bojowe z karabinka–granatnika (podwieszanego /nasadkowego8) i granatnika samodzielnego.

8.11.1. Strzelanie bojowe nr B1 – strzelanie do wielu celów w różnych postawach.


Cele: nr 1 – transporter (figura bojowa nr 50) rozmieszczony
w kwadracie o boku 3 m,
ukazujący się na 30 sekund;

nr 2 – moździerz z obsługą (figura bojowa 34) rozmieszczony
w kole o promieniu 5 m,
ukazujący się na 20 sekund. Cel ukazuje się po 20 sekundach od trafienia lub ukrycia się celu nr 1;

nr 3 – granatnik ciężki (figura bojowa nr 36) rozmieszczony
w kole o promieniu 5 m,
ukazująca się na 20 sekund. Cel
ukazuje się po 20 sekundach od trafienia lub ukrycia się
celu nr 2.

Odległość do celu:

nr 1 – 100 m;

nr 2 – 200-300 m;

nr 3 – 200-300 m.

Liczba nabojów: 10 granatów.

Czas: ograniczony czasem ukazywania się celów.

Postawa: do celu nr 1 – leżąca;

do celu nr 2 i 3 – klęcząca.

Rodzaj ognia: pojedynczy

Ocena:

„bardzo dobrze” – trafić trzy cele;

dobrze” – trafić cel nr 1 i 2 lub nr 3;

„dostatecznie” – trafić cel nr 1.

Cel nr 1 uważa się za trafiony jeżeli uzyska się trafienie bezpośrednie w cel lub
w wyznaczony kwadrat o boku 3 m.

Cele nr 2 i 3 uważa się za trafione jeżeli uzyska się trafienie bezpośrednie w cel lub
w wyznaczone koło o promieniu 5 m.

Warunki strzelania: dzień.

Wskazówki: Na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na LOO, przyjmuje postawą strzelecką i przygotowuje się do strzelania. Po wykryciu celu strzelający samodzielnie prowadzi ogień i po ostrzelaniu celu nr 1 zmienia stanowisko ogniowe.


Rys. 8.11.1 Szkic strzelania bojowego nr 1.


127. Strzelania sytuacyjne przeznaczone są do nauczania, doskonalenia oraz sprawdzenia umiejętności w wykonywaniu zadań ogniowych wynikających ze specyfiki przyszłych zadań.
ZAŁĄCZNIK A

Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej obowiązujących w danym etapie (okresie) szkolenia: pododdziały zmechanizowane, zmotoryzowane (rozpoznawcze, powietrzno-desantowe, piechoty górskiej) Wojsk Lądowych


Lp.

Funkcja

Okres
szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Uwagi

Karabin maszynowy

Granatnik ppanc

Karabinek

Karabinek
granatnik

Pistolet maszynowy /
karabinek
Mini Beryl

PW

Karabin wyborowy

Rzut
granatem bojowym


1

D-ca kz, z-ca d-cy kz, d-cy plz, pom. d-cy plz *

W każdym
etapie/okresieB1
(D N m)B1

(D)


x**


2

Dowódcy drużyn*

W każdym
etapie/okresieB1
(D N m)B1

(D)


x**


3

Działonowi/
operatorzy *

W każdym
etapie/okresieB1(D N m)


B1(D N m)x**


4

Kierowcy *

W każdym
etapie/okresieB1(D N m)


B1(D N m)x**


5

Celowniczy km

Etap I/Okres zgrywania drużyna/ pluton

B2(D N m)x**


Etap I/Okres zgrywania kompania/ batalion

B3(D N m)
Etap II realizacja zadań

B3(D N m)
6

Strzelcy karabinka

Etap I/Okres zgrywania drużyna/ plutonB2(D N m)

x**


Etap I/Okres zgrywania kompania/ batalionB3(D N m)


Etap II realizacja zadańB3(D N m)


7

Celowniczy rpg *

W każdym etapie/okresie


B1(D N )

B1(D N m)


B1(D N m)x**


8

Strzelcy karabinu wyborowego*

W każdym etapie/okresieB1 (D* N*)

x**


9

Strzelcy
karabinka wz 96/74/72/60

Etap I/Okres zgrywania drużyna/ plutonB2

1(D)
x**


Etap I/Okres zgrywania kompania/ batalionB3(D N m)

1(D)

Etap II realizacja zadańB3(D N m)

1(D)

10

Pozostali żołnierze batalionu *

W każdym etapie/okresieB1(D N m)


B1(D N m)

B1

(D)


x**


11

Pozostali żołnierze JW., dowództw i sztabów *

W każdym etapie /okresieB1(D N m)


B1(D N m)

B1

(D)


x**


12

Instruktorzy Ośr. Sz. *

W każdym etapie /okresie

B1(D N m)

B1(D N)

B1(D N m)

1(D)

B1(D N m)

B1

(D)

B1

(D* N*)

x**


13

Kadeci Szkół Podoficerskich

Na zakończenie szkolenia

B1(D N m)


B1(D N m)


B1(D N m)x**


* w zależności od posiadanego uzbrojenia,

** wykonanie co najmniej jednego rzutu granatem w 36 miesięcznym cyklu przygotowania i realizacji zadań.

UWAGA:

ZAŁĄCZNIK B

Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej obowiązujących w danym etapie (okresie) szkolenia: pododdziały czołgów Wojsk Lądowych

Lp.

Funkcja

Okres szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Uwagi

Karabinek

Pistolet maszynowy /
karabinek
Mini Beryl

PW

Rzut granatem bojowym

1

D-cy kcz, z-cy d-cy kcz, d-cy plcz

W każdym etapie/ okresieB1(D)

x**


2

Dowódcy załógB1(D)

x**


3

Działonowi/
operatorzy


B1(D N m)


x**


4

Ładowniczowie


B1(D N m)


x**


5

Kierowcy


B1(D N m)


x**


6

Pozostali żołnierze batalionu*

B1(D N m)

B1(D N m)

B1(D)

x**


7

Pozostali żołnierze JW. , dowództw i sztabów *

B1(D N m)

B1(D N m)

B1(D)

x**


8

Instruktorzy Ośr. Sz. *

B1(D N m)

B1(D N m)

B1(D)

x**


9

Kadeci Szkół Podoficerskich


Na zakończenie szkolenia

B1(D N m)

B1(D N m)


x**


* w zależności od posiadanego uzbrojenia;

** wykonanie co najmniej jednego rzutu granatem w 36-miesięcznym cyklu przygotowania i realizacji zadań;

UWAGA:


ZAŁĄCZNIK C


Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej obowiązujących w danym etapie (okresie) szkolenia: pododdziały wsparcia i zabezpieczenia Wojsk Lądowych


Lp.

Funkcja

Okres
szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Uwagi

Karabin maszynowy

Granatnik ppanc

Karabinek

Karabinek
granatnik

Pistolet maszynowy/
karabinek
Mini Beryl

PW

Karabin wyborowy

Rzut
granatem bojowym


1

D-ca kompanii/baterii, z-ca d-cy kompanii/ baterii*

W każdym etapie/okresie
B1

(D,N,m)


B1

(D,N,m)

B1

(D)


x**


2

Dowódca plutonu, dowódcy drużyn, obsług (kierownik warsztatu)*B1

(D N)


B1

(D,N,m)

B1

(D)


x**


3

Kierowcy *B1

(D,N,m)


B1

(D,N,m)x**


4

Celowniczy km

B1

(D,N,m)x**


5

Celowniczy rpg


B1

(D N)B1

(D,N,m)x**


6

Strzelcy karabinu wyborowegoB1

(D,N)

x**


7

Strzelcy karabinka wz. 96/74/72/60B1

(D,N,m)

1D
x**


8

Pozostali żołnierze batalionu/

dywizjonu, kompanii, baterii*B1

(D,N,m)


B1

(D,N,m)

B1

(D)


x**


9

Pozostali żołnierze JW., dowództw i sztabów *B1

(D,N,m)


B1

(D,N,m)

B1

(D)


x**


10

Instruktorzy Ośr. Sz.

B1

(D N m)


B1

(D,N,m)


B1

(D,N,m)

B1

(D)


x**


11

Kadeci Szkół Podoficerskich

Na zakończenia szkoleniaB1

(D,N,m)


B1

(D,N,m)x**


* w zależności od posiadanego uzbrojenia;

** wykonanie co najmniej jednego rzutu granatem w 36-miesięcznym cyklu przygotowania i realizacji zadań.

UWAGA:

ZAŁĄCZNIK D

Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej dla jednostek wojskowych Sił Powietrznych

Lp.

Funkcja

Okres szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Uwagi

Karabinek

Pistolet maszynowy

PW

Karabin maszynowy

Granatnik ppanc

Rzut
granatem bojowym


1

Żołnierze pełniący służbę w dowództwach i sztabach od szczebla eskadry (batalionu, dywizjonu) do RSZ.

W roku szkoleniowym

B 1
(z etatowego uzbrojenia)x**


Jednostki wojskowe

1

Dowódcy wszystkich szczebli od drużyny (równorzędnego) do dowódcy kompanii, klucza, baterii (równorzędne).

W roku szkoleniowym

B 1*

B 1*

B1

B 1*

B 1*

x**


2

Obsługi karabinów maszynowych.

B 1*

B 1*


B 1


x**


3

Celowniczy granatników ppanc/rpg.

B 1*

B 1*B 1

x**


4

Pozostali żołnierze.

B1
(z etatowego uzbrojenia)x**


5

Elewi.

W okresie szkolenia

26

Kadeci Szkół Podoficerskich.

W okresie kształcenia

B1

B1

B1x* strzelanie w zależności od posiadanego uzbrojenia w pododdziale,

** wykonanie co najmniej jednego rzutu granatem w 36-miesięcznym cyklu przygotowania i realizacji zadań.

UWAGA:


ZAŁĄCZNIK E

Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej obowiązujący w danym etapie (okresie) szkolenia dla jednostek Marynarki Wojennej

Lp.

Funkcja

Okres

szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Uwagi

Karabin

maszynowy

Granatnik

ppanc

Karabinek

Karabinek granatnik

Pistolet maszynowy

PW

Karabin wyborowy

Rzut granatem bojowym


Związki taktyczne, oddziały i pododdziały jednostek pływających

1

Żołnierze sztabu*

W każdym okresie

B1

B1


X


2

Żołnierze okrętu

W każdym okresie

B1

B1


X


3

Marynarze zawodowi

W każdym okresie

B1X


4

Żołnierze rezerwy **

W czasie szkol.

B1

B1


X


* realizują też pozostali żołnierze zawodowi nie wyszczególnieni w tabeli;

** strzelanie w zależności od posiadanego uzbrojenia.

Związek taktyczny, oddziały i pododdziały lotnicze, brzegowe

5

Żołnierze sztabu*

W każdym okresie

B1

B1


X


6

Żołnierze pododdziału**

W każdym okresie

B1

B1

B1

1

B1

B1

B1

X


7

Żołnierze pełniący służby i dyżury
bojowe w systemie ciągłym

W każdym okresieB1


B1

B1
8

Marynarze zawodowi

W każdym okresie

B1

B1

B1

1

B1X


9

Żołnierze rezerwy**

W okresie szkoleniaB1


B1X


10

Kadeci SP, MW

Na zakończenie szkoleniaB1


B1

2


X


11

Elewi
w centrach
i ośrodkach
szkolenia

SW brzegowe

Na zakończenie szkolenia.

2


1X


SW pływające

Na zakończenie szkolenia.1


2X


* realizują też pozostali żołnierze zawodowi nie wyszczególnieni w tabeli ;

** strzelanie w zależności od posiadanego uzbrojenia;

SW – specjalności wojskowe.

UWAGA:

ZAŁĄCZNIK F


Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej dla jednostek wojskowych Żandarmerii Wojskowej


Lp.

Funkcja

Okres szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Uwagi

PW

Pistolet

maszynowy

Karabinek

Karabinek

Mini Beryl

Karabin wyborowy

karabin maszynowy

Karabinek granatnik

granatnik

panc.

Rzut granatem bojowym


1

Żołnierze

kompanii manewrowych**

W roku szkoleniowym


B1

(D)


B2

(D,N,m)

B1

(D,N,m)

X


2

Żołnierze pododdz. prewencji, logist. i dowodzenia**

B1

(D)

B1

(D,N,m)

B1

(D,N,m)

B1

(D,N,m)

X


3

Żołnierze WDS

B1

(D)

B1

(D,N,m)

B2

(D,N,m)

B1

(D,N,m)

B1

(D,N)

B2

(D,N,m)


B1

(D)

X


4

Żołnierze WO

B1

(D)


B2

(D,N)

B1

(D,N)


B2

(D,N)X


5

Celowniczy km

B1

(D)B1

(D,N,m)


B2

(D,N,m)X


6

Celowniczy granatnika ppanc**

B1

(D)


B2

(D,N,m)

B1

(D,N,m)
B1

(D)

X


7

Celowniczy granatnika podwieszanego/Pallad/ GSBO-40**

B1

(D)


B2

(D,N,m)

B1

(D,N,m)B1


X


8

Dowódcy pododdziałów *

B1

(D)


B2

(D,N)

B1

(D,N)


B1

(D,N)

B1

B1

(D)

X


9

Pozostali żołnierze**

B1

(D)

B1

(D)

B1

(D)

B1

(D)

X***


10

Żołnierze rezerwy, NSR**

W trakcie szkolenia

B1

(D)


B1

(D)

B1

(D)


B1

(D)

11

Słuchacze CSŻW

W trakcie szkolenia

B1

(D)


B1

(D)

B1

(D)


B1

(D)

W trakcie szkolenia podstawowego

2

(D)


2

(D)

2

(D)


2

(D)


* z broni etatowej pododdziału,,

** z broni etatowej,

*** nie dotyczy KG ŻW.

UWAGA:
ZAŁĄCZNIK G


Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej dla Dowództwa Garnizonu Warszawa i podległych jednostek wojskowych w danym etapie (okresie) szkolenia

Lp.

Funkcja

Okres szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Uwagi

PW

Karabinek

Pistolet maszynowy

Karabin maszynowy

Karabin wyborowy

Rzut granatem bojowym


1

Żołnierz DGW, dowództwa, sztaby JW.

W każdym okresie

B1

x*


2

Dowództwa i sztaby batalionów.

W każdym okresie

B1

x*


3

Żołnierze pododdziałów, uzbrojeni w pistolet wojskowy.

W każdym okresie

B1

x*


4

Żołnierze uzbrojeni
w karabinek.

W każdym okresie


B1
x*


5

Żołnierze uzbrojeni
w pistolet maszynowy.

W każdym okresieB1x*


6

Celowniczy km.

W każdym okresie
B1


x*


7

Strzelec karabinu wyborowego.

W każdym okresie

B1

x** wykonanie co najmniej jednego rzutu granatem w 36-miesięcznym cyklu przygotowania i realizacji zadań.

UWAGA:

ZAŁĄCZNIK H


Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej dla pododdziałów wsparcia
i zabezpieczenia, instytucji wojskowych Inspektoratu Wsparcia SZ w danym etapie (okresie) szkolenia

Lp.

Funkcja

Okres szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Karabin maszynowy

Granatnik ppanc

Karabinek

Karabinek granatnik

Pistolet maszynowy/

Mini Beryl

PW

Karabin wyborowy

Rzut granatem bojowym**

1

Dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii

W każdym okresie I etapu oraz w II etapie


B1*

B1*

B1

B1*

B1*

B1

B1*

x

2

Dowódca plutonu, pom. d-cy plutonu, dowódca drużyny, obsługi.

B1*

B1*

B1

B1*

B1*

B1

B1*

x

3

KierowcaB1***


B1***x

4

Celowniczy karabinu maszynowego

B1x

5

Pomocnik celowniczego karabinu maszynowego

B1


B1***


B1***x

6

Celowniczy rpg


B1

B1

x

7

Pomocnik celowniczego rpg


B1

B1***


B1***x

8

Strzelec karabinu wyborowegoB1

x

9

Strzelcy karabinka wz. 96/74/72/60B1

1
x

10

Żołnierz uzbrojony
w karabinekB1

x

11

Żołnierz uzbrojony
w pistolet maszynowy

B1x

12

Pozostała kadraB1***B1


x

13

Żołnierze dowództw
i sztabów jednostek
i instytucji wojskowych9

W roku szkoleniowymB1***B1


co najmniej raz na 3 lata


* dowódcy kompanii zastępcy dowódcy kompanii, dowódcy plutonów, pomocnicy dowódców plutonów i dowódcy drużyn (obsług, załóg) wykonują strzelania z broni, jaka znajduje się na wyposażeniu pododdziału, pozostałych żołnierzy obowiązują strzelania
z broni etatowej;


** wykonanie co najmniej jednego rzutu granatem w 36-miesięcznym cyklu przygotowania i realizacji zadań;

*** dotyczy żołnierzy wyposażonych w dany rodzaj broni.


UWAGA:

ZAŁĄCZNIK I

Zestawienie ćwiczeń i strzelań z broni strzeleckiej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowych w poszczególnych latach kształcenia

Lp.

Korpus osobowy (pododdziały)

Okres
szkolenia

Strzelania i ćwiczenia

Uwagi

Karabin maszynowy

Granatnik ppanc

Karabinek

Karabinek
granatnik

Pistolet maszynowy

PW

Karabin wyborowy

Rzut
granatem bojowym


Wojsk Lądowych

1

Zmechanizowane, rozpoznawcze, desantowo-szturmowe

1 rok1

X


2 rokB1


2m

2m
3 rok

2N

2

B3

1

B1

B1

1m4 rok

*

5 rok

*

Studium Oficerskie

2N

2

B1

1

B1

B1


X

*

2

Czołgów

1 rok1

X


2 rokB1


2m

2m
3 rokB2


B1

B1
4 rok

*

5 rok

*

Studium OficerskieB1


B1

B1


X

*

3

Wsparcia
i zabezpieczenia

1 rok1

X


2 rokB1


2m

2m
3 rok

1


B1


B1

B1
4 rok


1**


1**

*

5 rok

*

Studium Oficerskie

1

1**

B1

1**

B1

B1


X

*

Sił Powietrznych

4

Słuchacze

1 rok1


1

1


X


2 rok

1


2m


2

2
3 rok

1


B1


B1

B1
4 rok

*

5 rok

*

Studium Oficerskie

1


B1


B1

B1


X

*

Marynarki Wojennej

5

Słuchacze

1 rok1


1X


2 rok2


2

1
3 rok2N


2N

1


X


4 rok2m2*

5 rokB1B1*

Medyczny

6

Słuchacze

1-4 rok

Realizują strzelania przewidziane dla grupy osobowej (pododdziałów) wsparcia i zabezpieczenia.

5-6 rokB1


2m

2m


X
* w ramach praktyk odbywają strzelania realizowane przez pododdziały do których są przydzieleni;

** jeżeli dany rodzaj uzbrojenia występuje w wyposażeniu pododdziału;

ZAŁĄCZNIK M


Średnie normy zużycia amunicji do zniszczenia (trafienia) jednego celu


Rodzaj uzbrojenia

Postawa strzelecka

Średnia odległość strzelania (m) i liczba amunicji (szt.)

100

200

300

500

700

900

1000

Karabinek (7,62 mm kbk AK/5,56 mm kbs Beryl), pistolet maszynowy

Leżąca (stojąca) z wykorzystaniem podpórki – dwójnogu

3/3

5/3

8/4

12/6

20/10

30/15

40/-

Leżąca z wolnej ręki

4/3

6/4

10/6

20/10

30/15

-

-

Klęcząca

5/3

8/5

15/10

25/20

40/30

-

-

Z krótkiego zatrzymania (stojąca)

8/5

15/10

20/15

30/25

-

-

-

W marszu

15/10

20/15

-/25

-

-

-

-

Karabin wyborowy (7,62 mm/8,6 mm)

Leżąca z podpórką

1/1

1/1

1/1

2/1

3/1

-/3

-/4

Siedząca/klęcząca z podpórką

1/1

1/1

2/1

4/2

-/5

-

-

Stojąca z podpórką

1/1

2/2

3/3

5/5

-

-

-

Karabin wyborowy (12,7 mm)

Leżąca z podpórką

1

1

1

1

2

2

3

Karabin maszynowy PK (PKS)

Z podstawy (trójnogu)

3

6

10

15

30

40

-

Ogień posiewany (cele na szerokości 10 m przy rażeniu 50% celów)

16

17

20

25

30

40

-

7,62 mm km PKT wozu bojowego piechoty

W miejscu

3

4

6

10

15

20

30

Z przystanków

4

6

10

15

20

-

-

W ruchu

5

8

15

30

45

-

-

rgppanc

W miejscu do czołgu i wozu bojowego

1

1

2

7

-

-

-

W miejscu do czołgu i wozu bojowego w okopie

1

2

5

-

-

-

-


UWAGI:

   1. podczas ześrodkowania ognia trzech i więcej środków ogniowych (strzelających) do jednej figury bojowej (celu) liczbę nabojów powiększa się o 50%;

   2. podczas strzelań do celów ruchomych poruszających się ruchem skośnym lub poprzecznym liczbę nabojów powiększa się o 25%;

   3. podczas strzelań w trudnych warunkach meteorologicznych (boczny lub skośny wiatr wiejący z prędkością powyżej 10 m/s, intensywne opady śniegu lub deszczu, mgła) liczbę nabojów powiększa się o 50%.


ZAŁĄCZNIK P

Regulamin zdobywania Wojskowej Odznaki Strzeleckiej,


pkt 2. Odznakę nadaje się za osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności strzeleckich.Załącznik W


pkt 3 Przepisy bezpieczeństwa wykraczające poza ujęte w: „Programie strzelań
z broni strzeleckiej” i w „Programie strzelań z wozów bojowych” oraz ujęte w „Zbiorze zasad do organizacji i prowadzenia strzelań, ćwiczeń ogniowych w Wojskach Specjalnych”.


pkt 9. Ćwiczenia w rzucaniu granatami ręcznymi (jeżeli będą odbiegać od przyjętych w „Programie strzelań z broni strzeleckiej” i w „Programie strzelań z wozów bojowych”). Jeżeli nie będą przygotowywane odrębne warunki rzutu należy podać nazwę instrukcji i numer ćwiczenia (w rozdziale tym należy zaznaczyć, że każda organizacja zajęć z użyciem granatów bojowych poprzedzona być musi treningiem przy użyciu granatu ćwiczebnego lub treningowego przed rzutem granatem bojowym według warunków danego ćwiczenia).
1 Zmiany wymienionego Zarządzenia zostały ogłoszone Dz.Urz.MON.2007.4.38, § 1, Dz.Urz.MON.2007.6.73 § 1, Dz.Urz.MON.2007.17.176 § 1, Dz.Urz.MON.2007.21.20 § 1,  Dz.Urz.MON.2008.8.85 § 1,  Dz.Urz.MON.2008.15.188 § 1,  Dz.Urz.MON.2008.23.287 pkt 1,  Dz.Urz.MON.2008.20.260 § 1,  Dz.Urz.MON.2009.2.17 § 1,  Dz.Urz.MON.2010.10.106 § 1, Dz.Urz.MON.2010.10.106 § 1,  Dz.Urz.MON.2010.23.304,§ 1, Dz.Urz.MON.2010.23.304, §1, Dz.Urz.MON.2011.5.54 § 1, Dz.Urz.MON.2012.106 § 1, Dz.Urz.MON.2012.106 § 1, Dz.Urz.MON. 2012.307 § 1, Dz.Urz.MON.2012.313 § 1, Dz.Urz.MON.2012.363 § 1, Dz.Urz.MON.2013.157,§ 1.

2 Jeżeli dopuszcza taką możliwość instrukcja uzbrojenia, z którego prowadzony jest ogień.

3 Punkt 27 wprowadzono Rozkazem nr 232/Szkol./P7 szefa SG WP z dnia 14 marca 2013 r.

4 Nie dotyczy strzelnic garnizonowych.

5 Na kierownika ćwiczenia ze strzelaniem wyznacza się dowódcę co najmniej o jeden poziom wyżej od dowódcy strzelającego pododdziału. Pełni on jednocześnie obowiązki kierownika strzelania. Podczas ćwiczeń taktycznych z wojskami Zastępcę Kierownika ćwiczenia ds. działań taktycznych i ogniowych (lub innego wyznaczonego przez Kierownika Ćwiczenia oficera) wyznacza się na kierownika strzelania.

Do celu nr 1 nie prowadzi się ognia.

Do celu nr 1 nie prowadzi się ognia.

Do celu nr 1 nie prowadzi się ognia.

6 Z wyłączeniem karabinka-granatnika wz. 1960/72.

7 W przypadku nie używania amunicji odłamkowo-burzącej dopuszcza się podnoszenie celów za pomocą podnośników mechanicznych.


w przypadku pistoletów wyposażonych w bezpiecznik zewnętrzny

8 Z wyłączeniem karabinka-granatnika wz. 1960/72.

9 dotyczy: IWsp SZ, BLog, RBLog (składy, WOG-i, WKTr-y, warsztaty techniczne), dowództw i sztabów batalionów, WSzW, WKU, KG, RZI, TOL, ośrodków badawczo – wdrożeniowych, CSLog, orkiestr wojskowych